2020

Vuosikertomus 2020

Vauhdilla liikkeelle - ensimmäinen
toimintavuotemme paketissa

Ensiaskeleet otettu, suuntana länsi

Hiedanrannan Kehitys Oy perustettiin 2019 kesällä. 2020 oli ensimmäinen varsinainen toimintavuotemme ja vierähti palveluntuottajana Tampereen kaupungille. Tärkeimpinä tehtävinä olivat Hiedanrannan Kehitysohjelman toteuttaminen kaupungin tavoitteiden mukaisesti sekä Hiedanranta Ky:n hallinnointi.

Vuotta 2020 leimasi keväällä alkanut Covid-19 -pandemia. Keväällä alkoi myös lisäselvitys tehokkaimman ja Hiedanrannan tavoitteiden kannalta toimivimman yhtiömallin varmistamiseksi. Näiden myötä yhtiön organisoiminen ja toiminnan täysimittainen käynnistäminen siirtyivät keväästä loppuvuoteen 2020. Samalla osa vuoden tavoitteiden toteuttamisesta siirtyi eteenpäin.

Yhtiöllemme vuoden merkittävin tapahtuma oli Tampereen kaupunginvaltuuston päätös yhtiömallin muutoksesta, apporttiomaisuuden luovuttamisesta yhtiölle ja yhteistyösopimuksen solmimisesta kaupungin ja yhtiön välillä. Päätös toimeenpantiin vuoden viimeisenä päivänä ja Hiedanrannan Kehitys Oy aloitti vuoden 2021 uudella yhtiö- ja toimintamallilla. Päätöksen myötä pääsimme viemään loppuun organisaation rakentamisen. Loppuvuodesta käynnistetyt rekrytoinnit saatiin maaliin vuoden 2021 puolella. Yhtiömallin muutoksella saimme hyvät lähtökohdat tavoitella Hiedanrannan kehittämiselle ja rakentamiselle asetettuja erittäin kovia tavoitteita.

Kaupunginosan toteutusedellytysten ja samalla yhtiön liiketoimintaedellytysten kannalta Tampereen kaupunki teki erittäin merkittäviä päätöksiä hyväksymällä Hiedanrannan yleissuunnitelman kaupunginhallituksessa kesällä ja tekemällä raitiotien osan 2 investointipäätöksen kaupunginvaltuustossa syksyllä. Edelleen isoja avoimia kysymyksiä ovat esimerkiksi nollakuidun ratkaisut, Näsisaaren rakentamisen vesistötäyttölupa sekä Vaitinaron liikennejärjestelyt. Näiden lopullinen ratkeaminen ei kuitenkaan vielä ole ylitsepääsemätön ongelma. Vuodesta 2020 on hyvä edetä.

Tämä on Hiedanrannan Kehitys Oy:n ensimmäinen vuosikertomus ja keskittyy yhtiön toimintaan. Hiedanranta ja sen arki on kuitenkin paljon muutakin. Pandemian vaikutukset näkyivät valitettavalla tavalla myös Hiedanrannassa. Tapahtumien ja monien alueen yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytykset olivat Hiedanrannassakin erittäin heikot. Näistä takaiskuista toipuminen ja Hiedanrannan saaminen takaisin positiivisen kehityksen ja elinvoimaisen arjen polulle vaatii systemaattista ja suunnitelmallista tekemistä ja yhteistyötä.

Haluan kiittää sitä erittäin laajaa joukkoa rakentajia, suunnittelijoita, yrityksiä, kouluttajia, asiantuntijoita, yhdistyksiä, vapaaehtoisia, virkamiehiä, luottamushenkilöitä, hanketyöläisiä, taiteilijoita, käsityöläisiä, kaupunkilaisia ja kaikkia, jotka ovat panoksellaan rikastuttaneet Hiedanrannan elämää ja vauhdittaneet sen muuntautumista Läntisen Tampereen tulevaksi keskukseksi.

Mikko Leinonen
Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Mikko Leinonen

Vuosikatsaus

Yhtiön tekemisiä ja tapahtumia

Tammikuu

Mikko Leinonen aloittaa toimitusjohtajana.
Hiedanranta Ky:n rekisteröitiin, yhtiö äänettömänä yhtiömiehenä. Yhtiö aloittaa Hiedanranta Ky:n hallinnointitehtävän.
Kaupunginvaltuusto päättää apporttiomaisuuden luovutuksesta Hiedanranta Ky:lle.
Yhtiö aloittaa valmistautumisen maaomaisuuden vastaanottoon.

Helmikuu

Sami Ahokas aloittaa hankekehitysjohtajana.
Näsisaaren vesistötäytön luvasta valitus Vaasan hallinto-oikeuteen.
Toimitusjohtaja Leinonen esittäytyy Uutta valoa Hiedanrannassa -tapahtumassa.

Maaliskuu

Saara Melama aloittaa suunnittelujohtajana.
Tampereen kaupunki ja Hiedanranta Ky allekirjoittavat maaomaisuuden luovutuskirjan, lainvoimaisuus edellyttää kaupunginvaltuuston uutta päätöstä luovutuskirjan muutosten vuoksi.
Koronapandemia alkaa Suomessa.

Huhtikuu

Tapahtumatoiminta hiljenee rajoitustoimien myötä, Taidesuunnistus ja näyttelyt peruutetaan.

Toukokuu

Markkinointi- ja viestintäpäällikön rekrytointi käynnistetään.
Yhtiömallin vaihtoehtojen uudelleentarkastelu käynnistyy.

Kesäkuu

Hiedanrannan yleissuunnitelma hyväksytään.
Yhtiömallin lisäselvitys käynnistyy.
Yhtiön ensimmäinen hanketoteutuksen aikataulutus valmistuu.
Hiedanrannan Syötävän puiston lannoitus ja kylvö avaa viljelytapahtumien sarjan.

Heinäkuu

Opastettuja kierroksia alueella, yhteistyössä Tampereen matkailuoppaat ry ja Tampereen kaupunki.
Viljelytapahtumat jatkuvat.
Yhtiön loma-aika.

Elokuu

Matti Huhta aloittaa markkinointi- ja viestintäpäällikkönä.
Alueen opastetut kierrokset jatkuvat.
Sadonkorjuu Syötävässä puistossa.
Hiedanrannan Puutarhajuhlat joudutaan perumaan koronarajoitusten takia.

Syyskuu

Yhtiömallitarkastelun tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle.
Roboajoneuvo aloittaa kuuden viikon koeliikennöinnin Hiedanrannassa.

Lokakuu

Valtuusto päättää Hiedanrannan kehityksen yhtiömallista.
Yhtiö aloittaa valmistautumisen omaisuuden vastaanottamiseen ja yhtiömallin muutokseen
Valtuusto tekee Raitiotien osan 2 investointipäätöksen.
Neljän uuden työntekijän rekrytointi käynnistetään.

Marraskuu

Kolme uutta työntekijää rekrytoidaan.
Ensimmäiset tutkimukset tehtaalla mahdollisiin maaperän haitta-aineisiin liittyen.
Yhteistyösopimus hyväksytään kaupunginhallituksessa.
Valmistautuminen uuden yhtiömallin mukaiseen toimintaan.

Joulukuu

Tampereen kaupunki ja Hiedanranta Ky allekirjoittavat omaisuuden luovutuskirjan purkusopimuksen.
Hiedanranta Ky puretaan yhtiömiesten sopimuksella ja yhtiön rooli Hiedanranta Ky:n hallinnoinnista vastaavana päättyy.
Tampereen kaupunki ja Hiedanrannan Kehitys Oy allekirjoittavat yhteistyösopimuksen.
Hiedanrannan yhteisöllisen saunan uuden toimijan, ”saunatonttujen”, haku alkaa ja uutisoidaan.
Maaomaisuuden ja Tehtaan siirto kaupungilta yhtiölle 31. joulukuuta.

Yhtiö

Toimintamallimme pähkinänkuoressa

Ensimmäisenä toimintavuotena yhtiömme roolina oli toimia Hiedanrannan Kehitysohjelman palveluntuottajana ja hallinnoida Hiedanranta Ky:tä. Tämä muuttui kaupunginvaltuuston päätettyä siirtyä Hiedanrannan kehittämisessä kahden yhtiön mallista yhden yhtiön malliin. Jatkossa kehitysohjelman rooli on nimensä mukaisesti ohjaava ja yhteistyösopimuksen toteutumista valvova. Uudella toimintamallilla pienennetään peruskaupungin käyttötalousmenoja ja investointeja sekä nopeutetaan alueen rakentumista.

 • Aiemman palvelusopimuksella toimineen yhtiön sijaan syntyi markkinaehtoisesti toimiva toteutusvastuullinen osakeyhtiö
 • Maaomaisuus ja tehdasrakennukset siirtyivät apporttina Hiedanrannan Kehitys Oy:lle vuodenvaihteessa 2020-2021
 • Hiedanrannan kartano ja sen pihapiirin rakennukset, kuten Virkamiestalo ja Jukola, jäivät kaupungille
 • Kaupungin ohjaus säilyy asemakaavoituksen, katu- ja puistosuunnitelmien hyväksymisen, yhteistyösopimuksen ja omistajaohjauksen kautta

Yhtiön vastuulla on

 • Alueen kehitys ja toteutus
 • tehdasrakennusten ylläpito ja investoinnit
 • käynnissä ja suunnitteilla olevat rakennushankkeet
 • julkinen infrastruktuuri, poislukien kaupungin johtoyhtiöiden verkostot

Kaupungin vastuulle jää

 • Näsisaaren esirakentaminen ja Paasikiventien liikenneratkaisut
 • raitiotien rakentaminen
 • palveluverkon rakennushankkeet alueella
 • pilaantuneiden maiden puhdistus ja nollakuitu
 • viranomaistehtävät, kuten asemakaavoitus
Hiedanrannan havainnekuvassa näkyy Hiedanrannan yleissuunnitelma ylhäältä käsin.

Hallitus

Mika Pekkinen, puheenjohtaja
Janne Kytö 
Antti Marttila 
Emmi Mäntylä 
Tuukka Salkoaho
Pauli Välimäki 8.4.2020 asti
Pekka Sirviö 8.4.2020 alkaen

Hallituksella oli tilikauden aikana yhdeksän kokousta ja hallituksen kaikki jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

Henkilöstö

Yhtiön porukka 2020

Vuoden alussa palveluksessa oli Riikka ja Reijo, elokuussa jo kuusi tekijää. Kokeneesta kaupunkikehityksen tiimistämme löytyi vuonna 2020 hallintotieteiden maisteri, medianomi AMK, arkkitehti SAFA ja kolme diplomi-insinööriä. Loppuvuoden rekrytointimme perusteella työ Hiedanrannan parissa kiinnosti. Hakusivulle kertyi 3 000 käyntiä, jotka poikivat 86 hakemusta.

Vasemmalta oikelle:
Matti Huhta – markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Reijo Väliharju – kehitysjohtaja
Riikka Hannelius – talouspäällikkö
Mikko Leinonen – toimitusjohtaja
Saara Melama
– suunnittelujohtaja
Sami Ahokas
– hankekehitysjohtaja

Kuva: Jukka Salminen

Henkilöstö2020
6

tekijää

45

keskimääräinen ikä

23

asuttuja vuosia Tampereella keskimäärin

Suunnittelu

Puoliksi tehty

Kaupunginosan rakentuminen vaatii pitkäjänteistä suunnittelua ja monensuuntaista yhteistyötä.

Marraskuun 2020 lopussa kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavoitusohjelman vuosille 2021-2025. Ohjelmassa osoitettiin useampia kohteita Hiedanrannasta seuraavalle viidelle vuodelle. Olemme tehneet valmistelevaa työtä kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelijoiden kanssa, mukana on ollut myös Pirkanmaan maakuntamuseo.

Hiedanrannan Kehitys Oy on myös avustanut kehitysohjelmaa Breeam Communities – arviointi- ja ohjausmenettelyn edistämisessä, yhteistyössä Tampereen kaupungin puistesopimuskumppani Sitowise Oy:n kanssa. Tarkoituksena on varmistaa kestävän kehityksen toteutuminen suunnittelussa. Prosessi mahdollistaa kansainvälisesti tunnistetun aluetason sertifikaatin hakemisen.

Tiedonhallinta on tärkeää kestävien ja älykkäiden ratkaisuiden ja toimintamallien kehittämisessä. Vuoden 2020 aikana yhtiö on kehittänyt projektipankkina toimivaa M-Filesiä ja sen käyttöön liittyviä toimintamalleja pitkäkestoisen aluekehityshankkeen tarpeita palvelevaksi työkaluksi ja tietovarastoksi. Työtä on tehty Tampereen kaupungin puitesopimuskumppanin Ramboll Finland Oy:n kanssa ja se jatkuu vuonna 2021.

Vuoden 2020 aikana tehtiin myös

 • yleissuunnitelmaa tarkentavaa suunnittelua
 • asuinkortteleiden toteutettavuuteen liittyviä suunnitelmia
 • alueen kaupallisia selvityksiä
 • tutkimuksia tehtaalla mahdollisiin maaperän haitta-aineisiin liittyen
 • hankkeen etenemissuunnittelua, lohkot ja aikataulutus
 • asemakaavoituksen valmistelua
 • nollakuituratkaisua
 • maaomistajakeskusteluja Lielahdessa
 • Tehtaan konseptikehityksen aloitus
Vanha tehtaan piippu Hiedanrannassa

Yhteisö

Yhteistyö kulttuuripalveluiden kanssa

Alueen kulttuuritoiminnan koordinoinnista vastaa Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut, jonka kanssa teemme yhteistyötä etenkin viestinnän ja tapahtumien toteutusten saralla.

Hiedanrannan tapahtumiin osallistui vuoden 2020 aikana 18 000 kävijää. Lisäksi alueella oli koronarajoitukset huomioiden viikoittaista ammatti- ja harrastustoimintaa, kuten skeittausta, luontotiimi ja valokuvausta. Poikkeusolosuhteista huolimatta eri-ikäisiä kävijöitä riitti vuoden ympäri, huokuttimena olivat myös hyvät lenkkeilymaastot ja katutaidepuisto. Tapahtumia järjestivät aktiiviset vuokralaiset, Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut sekä useat alueen ulkopuoliset toimijat.

Keltainen kissa esiintyy virtuaalitapahtumassa.

Uutta valoa Hiedanrannassa -talvitapahtuma

Helmikuun 13. päivänä valaistiin Hiedanrannan tulevaisuutta. Tilaisuuden avasi Hiedanrannan Kehitys Oy:n tuore toimitusjohtaja Mikko Leinonen ja ilta huipentui energiataideteoskilpailun voittotyön heijastamiseen. Tapahtumassa oli mukana myös Tampereen yliopisto, Tampereen kaupungin kaavoitus, Tampereen Ratikka sekä Hiedanrannan Pajan käsityöläiset ja taiteilijat. Lämpöä ja elämyksiä iltaan toi Henna Matanuskan tulishow.

Opaskierroksilla Hiedanrannan historiaa ja tulevaisuutta

Tampereen matkailuoppailta tilatuilla opastuksilla kuultiin alueen ja sen rakennusten – kuten näyttävän kartanon ja vanhojen tehdaskiinteistöjen – historiasta, nykyhetken tilanteesta ja tulevasta käytöstä. Kierroksilla kuultiin myös millaisena Finlaysonin tehtaan omistamien Nottbeckien aika näyttäytyy Hiedanrannan alueella nykyään. Kaikille avoimia kierroksia järjestettiin kesän aikana seitsemän.

Taide- ja yhteisöllisyysohjelman suunnitelma

Uutta kaupunginosaa suunnitellessa on rakennusten ja toiminnan kannalta tärkeä muistaa myös kulttuuri. Hiedanrannan Kehitys Oy aloitti tulevan kaupunginosan taide-ja yhteisöllisyysohjelman suunnittelun yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Suunnitteluvaiheessa tutustuttiin aiheeseen eri näkökulmien ja casejen pohjalta sekä koottiin asiaa edistävä työryhmä.

87

tapahtumaa

22

taidenäyttelyä

15

virtuaalitapahtumaa

Hankkeet

Avauksia tulevaisuuden kaupunkiin

Kestävään kaupungistumisen kehittäminen jatkui vuonna 2020 aktiivisesti. Hiedanranta MaaS (Mobility as a Service) hankkeessa kokeiltiin ’vaakahissipalvelua’ välillä Paasikiventien bussipysäkki – Lielahden kartano – tapahtumatila Kuivaamo. Koronasta huolimatta kokeiluun saati kyytiin mukaan iso joukko ihan tavallisia alueella liikkujia.

Energiaviisaat kaupungit (EKAT) hankkeessa on kehitetty mahdollisimman vähän energiaa tarvitsevia hiilipäästöjä minimoivia ratkaisuja kaupunkeihin. Hankkeen tulokset vedettiin yhteen laatimalla Hiedanrannan alueen alustava energiasuunnitelma sekä alustavat vaatimukset alueen rakennusten energiajärjestelmiin. Nämä ratkaisut toteuttamalla päästään askel lähemmäksi hiilidioksidinegatiivisen alueen toteutusta.

Kehittäminen ei ole mahdollista ilman erilaisten yritysten aktiivista osallistumista. Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) -hankkeessa luodaan hiilineutraalin – Hiedanrannassa hiilinegatiivisen – kaupunginosan kumppanuusmalli, jossa haetaan uusia kehittämisyhteistyöhön tapoja yritysten kanssa.

Kaikki kestävän kaupungistumisen ratkaisut eivät ole valmiita ja Hiedanrannan kestävyystavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä uusia ratkaisuja. Kehityshankkeiden kautta on tarkoitus löytää niitä, käytettäväksi Hiedanrannassa ja toivottavasti eri puolilla maailmaa kestäviä kaupunkeja rakennettaessa.

Evergreen farm in Hiedanranta

Robo tuli tutuksi ja pyörät vietiin käsistä

Vuodenvaihteessa päättyvässä Tampereen kaupungin Hiedanranta MaaS –hankkeessa kehitettiin kestävää liikkumista palveluna. Tärkeimpinä kokeiluja olivat liikennöinti itseajavalla Robolla sekä sähköpyöriin tutustuttanut Fillarilainaamo. Myös älypuhelimella lainattavia kaupunkipyöriä kokeiltiin. Hiedanrannan Kehitys Oy vaikutti ohjausryhmässä ja tuki hanketta viestinnällä.

Kuva: Tampereen kaupunki

Urbaania ravinnekiertoa Hiedanrannassa

Tampereen kaupunki toteutti Ympäristöministeriön rahoittaman NutriCityravinnekiertohankkeen yhdessä TAMKin ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Eräs kokeilun kohteista oli alkaliseen haihdutukseen perustuva Sanitation 360 ® – menetelmä, jossa erilliskerätty virtsa johdetaan kantoaineeseen, kuten puutuhkaan. Lopputuotteen ravinnepitoisuudet ovat kuten yleisimmillä puutarhalannoitteilla.

Kuva: Riikka Malila

 

Materiaalivirrat kiertoon resurssiviisaasti

KIEPPI-hankkeessa Hiedanrantaan luodaan kiertotalouden mukaisten kaupunginosien kumppanuusmalli. Ajatuksena kehittää kaupunkeja yhteistyössä innovaatioita tuottavien yritysten kanssa. Hankkeen yrityksistä Blokgarden kehittää palvelua, jossa asiakkaille toimitetaan keväällä valmiiksi istutettu viljelylaatikko, joka haetaan syksyllä sadonkorjuun jälkeen pois. Meluta testaa viljelyrobottia Blokgardenin viljelylaatikoissa. Netled on suunnitellut pieneen tilaan menevän vertikaaliviljelylaitteiston, joka mahtuu esimerkiksi ruokakauppoihin.

Kuva: Karoliina Tuukkanen 

Älyliikenteen kokeilujen satoa 2020:

419

matkustajaa Roboajoneuvon kyydissä

15000km

ajettu sähköpyörillä

86 % erittäiin tyytyväisiä

235km

ajettu kaupunkipyörillä

Viestintä

Hiedanranta jaksoi innostaa

Hiedanranta oli puheenaihe myös vuonna 2020. Nyt viestiä tulevaisuuden kaupunginosasta oli viemässä myös kehitysyhtiö ja elokuun puolivälistä eteenpäin  Hiedanrannan ensimmäinen päätoiminen viestijä.

Omat verkkosivut julkaistiin syyskuun lopussa ja somekanavien palettia täydennettiin LinkedIn:illä, joka osoittautui tärkeäksi kanavaksi loppusyksyn rekrytoinneissa. Yhteistyö Tampereen kaupungin viestinnän ja kulttuuripalveluiden kanssa oli tärkeää moninaisten kohderyhmien tavoittamisessa ja tapahtumamarkkinoinnissa.

93

mediaosumaa

3243

mainintaa somessa

2.13M€

mainosarvon vastine
lähde: Meltwater

Jäävuoren kokoinen hanke

Vuoden alussa yhtiö sai vetäjän ja alueen suunnitelmia kerrattiin. Samalla oli tilaisuus nostaa esiin Hiedanrannan käsityöläisiä, taidetta ja muuta toimintaa.

Älyliikennekokeilu kiinnosti

Tampereen kaupungin Hiedanranta MaaS-hankkeen tärkeimpiä liikkumisen palvelujen kokeiluja oli itseajavan Robon liikennöinti Paasikiventien ja Kuivaamon välillä. Hiedanrannan Kehitys Oy vaikutti hankkeen ohjausryhmässä ja hoiti ”vaakahissin” lanseeraustilaisuuden mediasuhteet. Tuloksena herätti valtakunnallista huomiota.

Saunatontut hakuun

Toivomme alueelle yhteisöllistä, omaehtoista ja omaleimaista saunakulttuuria. Hiedanrannan saunan, konttipukuhuoneiden ja tapahtumalavan siirtyessä yhtiön maille julkistimme joulukuussa ”saunatonttujen” haun. Käytännössä etsimme yhditysmuotoista toimijaa pyörittämään yhteisöllistä saunaa ja miksei tapahtumiakin. Paikallismedia ja some vei viestiämme ja hakusivulla kävi viitisensataa kiinnostunutta.

4837

seuraajaa Facebookissa

986

tilaajaa uutiskirjeellä
avausprosentti 45,5%

5072

vierailijaa www.hiedanranta.fi
22.9.-31.12.2020

 

Yhtiön talouden avainluvut

1.2M€

liikevaihto

52076.55

tilikauden voitto

35.6M€

taseen loppusumma