2022

Hiedanrannan Kehitys Oy:n vuosikertomus 2022

Kohti rakentamista ja Ratikkaa

Ensimmäisten kertojen vuosi
– toimitusjohtajan sana

Vuoden 2022 aikana Hiedanrannan Kehitys Oy:n toiminnan painopiste siirtyi edellisen vuoden omaisuuden vastaanottamisen ja organisaation käyntiin ajon jälkeen yhtiön varsinaisen liiketoiminnan käynnistämiseen. Toteutimme monessa mielessä ensimmäistä kertaa ensimmäisiä hankeosasia Hiedanrannan kokonaisuudessa ja yhtiö sekä entinen tehdasalue aloittivat toden teolla matkansa kohti Hiedanrannan kaupunginosaa.

Hiedanrannan arki ja tutut maisemat alkoivat muuttua, kun alueen esirakentamisen, eli valmistelun kohti ensimmäisten asuinkorttelialuieden rakentamisen käynnistämistä. Raitiotien rakentaminen Hiedanrannassa käynnistyi vauhdikkaasti ja etenee vakaasti ja varmasti kuin ratikka kohti liikennöinnin aloittamista. Alueen väliaikainen maamerkki, yhtiön mailla sijainnut louhekasa, hävisi vuoden aikana Näsisaaren pohjarakenteiksi. Tämä oli myös helppo havaita vaikkapa Paasikiventietä ajaessa. Raitiotien, Näsisaaren ja tehtaan pohjoispuolelle rakennettavan ensimmäisen asuinkorttelialueen, Pohjoiskortteleiden, esirakentaminen aloitti Hiedanrannassa konkreettisen ja näkyvän etenemisen kohti tulevaisuuden kestävää kaupunginosaa.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leinonen toimistolla maaliskuussa 2023

Hiedanrannan kestävyystavoitteiden yhdeksi keskeisistä työkaluista valmisteltu asuinrakennusten rakennuttajien hankkeiden rakentamiselle asetettava kriteeristö saatiin viimeisteltyä vuoden alussa. Kriteeristön avulla pystytään varmistamaan, että jo ensimmäisten Hiedanrantaan rakennettavien asuinrakennusten rakentamisen hiilijalanjälki on yli 40% alhaisempi, kuin tämän päivän asuntotuotannossa. Kaikissa asuinrakennuksissa. Lisäksi kriteeristössä määritetään muun muassa, että Hiedanrantaan rakennetaan vain ympäristösertifioituja asuinrakennuksia. Toinen alkuvuonna valmistunut kestävyyden eri osa-alueiden toteutumista varmistamaan valmisteltu kokonaisuus, tai ”työkalupakki”, on Hiedanrannan toimintamallit. Kyse on isosta organisointi-, vaatimus- ja sopimuskokonaisuudesta, joilla Hiedanrannan rakennuttajat ja asukkaat pystytään sitouttamaan yhteisiin tapoihin toimia, ja joilla edelleen mahdollistetaan asumisen laatuun, kiertotalouteen, yhteisöllisyyteen ja julkiseen taiteeseen liittyvien tavoitteiden toteutuminen.

Tavoitteiden toteuttamisen työkalujen viimeistelyn lisäksi keskityimme yhtiön maaomaisuuden kehittämisessä Pohjoiskortteleiden suunnitteluun, ensimmäisten tontinluovutusten valmisteluun sekä ensimmäisenä rakennettavan alueen esirakentamiseen ja kunnallistekniikan toteuttamiseen. Tampereen kaupungin kanssa allekirjoitetun kaavoitussopimuksen mukaisesta kaava-alueesta eriytettiin Tehtaan pohjoispuolen korttelit omaksi asemakaava-alueeksi, jonka valmisteluaineisto tuli nähtäville toukokuussa 2022 (asemakaava nro 8793). Tämän jälkeen yhtiö saattoi käynnistää ensimmäisen tonttikilpailutuksen, joka koski Pohjoiskortteleiden kahden ensimmäisen asuinkorttelin tontteja.

Kilpailuun valmistautumisessa yhtiön oli arvioitava ja otettava huomioon yleinen talouden ja asuntomarkkinoiden epävarmuuden lisääntyminen keväällä alkaneen Ukrainan sodan vaikutuksesta. Kesän ja syksyn 2022 aikana järjestetyn kilpailun perusteella kaksi pohjoisinta korttelia varattiin kilpailun voittaneille kumppaneille ensimmäisten asuinrakennusten rakennuttamista varten. Rakennuttajilla annettiin myös mahdollisuus valita tontin vuokraaminen ostamisen sijasta. Ensimmäiset vuokratontit omistukseensa ostavan sijoittajakumppanin kilpailutus ja valinta toteutettiin syksyn aikana.

Hiedanranta kuvattuna Tehtaan katolta etelään päin syksyllä 2022.

Sopimukset ensimmäisessä kilpailutuksessa valittujen rakennuttajakumppaneiden kanssa allekirjoitettiin vuoden lopussa. Rakennuttajat ovat sopimuksella sitoutuneet muun muassa hiilijalanjäljen pienentämistä koskeviin kriteereihin ja Hiedanrannan toimintamalleihin. Lopullisten luovutussopimusten allekirjoituksen, eli tontin vuokraamisen tai myynnin, edellytyksenä on asemakaavan vahvistuminen. Yhtiön on lisäksi varmistettava tonttien rakentamiskelpoisuus esirakentamalla sekä varmistamalla kunnallistekniikan valmistuminen hyvissä ajoin. Sen takia vuoden 2022 aikana olemme toteuttaneet vanhojen purettavien rakennusten purku-urakoita, alueen täyttötöitä sekä rakennuttaneet Tehtaan pohjoispuolisen korttelialueen vesihuollon runkolinjan yhteishankkeena Tampereen Veden ja Tampereen kaupungin kanssa. Yhtiön osuutena runkolinjasta oli hulevesilinjojen toteutus.

Vuoden aikana valmistui myös ensimmäinen rakennushistoriallisesti arvokkaan tehdaskokonaisuuden rakennuksen peruskorjaus, kun Tehtaan vesitorni palautettiin upeaan 1920-luvun asuunsa. Lisäksi Tehtaan piipun peruskorjaus oli käynnissä säiden salliman ajan ja tulee valmistumaan vuoden 2023 kesällä. Vanhan sellutehtaan uuteen käyttöön kehittämisen lähtökohtien selvittämiseksi koko tehdaskompleksista on koko vuoden ajan tehty rakennuskohtaisesti rakenne-, haitta-aine- sekä maaperän pilaantuneisuuden tutkimuksia. Erittäin laajamittainen selvitystyö saadaan valmiiksi vuoden 2023 alkupuoliskolla. Tutkimusten tuloksena saadaan viimeinkin selville lähtötilanne, eli kattava kuva rakennusten teknisestä tilasta. Tämä antaa pohjan tehdasrakennusten korjausten sekä jatkokäytön suunnittelulle.

Kehitysyhtiön onnistuminen Hiedanrannan tavoitteiden ja alustavien visioiden siirtämisessä onnistumisiksi ensimmäisten hanketoteutuksen palasissa on yhtiön osaavan, joustavan ja hankkeeseen sitoutuneen henkilöstön ansiota. Koko henkilöstö on ansainnut julkilausutun varauksettoman kiitoksen vuoden aikana tehdystä työstä. Kehitysyhtiön työkenttä laajenee lähivuosina lähes ekspotentiaalisesti yhä uusien hanketoteutuksen ja yhtiön liiketoiminnan osa-alueiden käynnistyessä, kun samanaikaisesti käytännössä kaikki aikaisemmin aloitetut prosessit ovat edelleen käynnissä. Käynnistimmekin loppuvuodesta useamman rekrytoinnin tulevaisuuden onnistumisen mahdollistamiseksi ja yhtiöön on saatu lisää osaavia tekijöitä vuoden 2023 alussa. Vuosi 2023 tulee edelleen olemaan leimaavasti erilaisten ensimmäisten kertojen vuosi.

Mikko Leinonen
Toimitusjohtaja
Hiedanrannan Kehitys Oy

Hiedanrannan Tehtaan vesitorni remontissa syksyllä 2022.

Vuosikatsaus

Yhtiön 2022 pähkinänkuoressa

Tammikuu

Muovitehtaan monitoimitila valmistui ja luovutettiin vuokralaiselle kalustettavaksi

Helmikuu

Tonttitarjouskilpailun kilpailutusasiakirjojen laadinta alkaa

Hiedanrannan valaistuksen yleissuunnitelma valmistuu

Maaliskuu

Tuotevaraston ja Kuivaamon purkubetonin hyötykäyttöselvitys valmistuu

Tonttitarjouskilpailun valmistelu jatkuu, erityisesti laajan sopimuskokonaisuuden parissa

Viitesuunnittelu Pohjoiskorttelien asemakaavan valmisteluaineiston laatimisen tueksi jatkuu kevään ajan

Huhtikuu

Kuivaamon ja tuotevaraston rakennusten purku alkaa

Vesitornin peruskorjausurakka käynnistyy

Tampereen kaupungin konsernijaosto hyväksyy tytäryhtiöiden perustamisen

Kaupunkitutkimuksen päivä Hiedanrannassa

Toukokuu

Kaupunki asettaa asemakaavan 8793 valmisteluaineiston nähtäville

Hiedanrannan taideohjelma julkistetaan Kirjastotalo Laikun tilaisuudesssa sekä verkossa

Yhtiökokous, muutoksia hallituksen kokoonpanoon

Kesäkuu

Pohjoiskortteleiden ensimmäinen tonttitarjouskilpailu käynnistyy, kilpailuohjelma julkistetaan

Pohjoiskortteleiden esirakentaminen käynnistyy Liettämön ja ison altaan purku-urakalla

Yhtiön henkilöstön benchmark-käynti Tallinnan Kalamajassa ja Telliskivessä sekä Hämeenlinnan Verkatehtaalla

Hiedanrannan energiaratkaisut esillä Tampere Smart City Week Expossa

Hiedanrannan UG Juhannus

Heinäkuu

Uusi Tampere -festivaali Tehdasaukiolla

Paloaseman ja pienen altaan purku-urakka alkaa

Elokuu

Vesihuollon runkolinjan rakentaminen alkaa yhteishankkeena Tampereen kaupungin ja Tampereen Veden kanssa

Hiedanrannan puutarhajuhlat kerää lähes kolme tuhatta kävijää

Tonttitarjouskilpailun osallistujien tutustumiskäynnit Pohjoiskortteleiden tonteilla

Syyskuu

Henkilöstö ja hallitus Jyväskylän Kankaan kaupunginosan kehittäjien vieraina

Tonttitarjouskilpailun kilpailukysymysten käsittelytilaisuus

Ensimmäiset raitiotiekiskot Hiedanrantaan

Kaupunkikuvatoimikunta vierailulla Hiedanrannassa

Kehitysyhtiömallin mahdollisuuksia esiteltiin Pirkanmaan maakuntamuseon teemapäivässä

Tampere-päivän avoin tutustumiskierros Tehtaalle, mukana Aamulehti

Lokakuu

Pajan remontti alkaa, wc- ja taukotilat kuntoon

Pohjoiskortteleiden rakennusten purku-urakat valmistuvat

Tehdaskartanonkatu Länsi -lohkon maankäyttöluonnokset käsitellään kaavaharkintaryhmässä

Alueen energiaratkaisuja esitellään kansallisilla Energiamessuilla sekä Yrittäjäpäivillä

Skeittaaminen Muovitehtaan remontoiduissa tiloissa alkaa

Marraskuu

Hiedanrannan Kehitys Oy Kiinteistöalan vuosiseminaarissa

Vesitornin julkisivujen peruskorjausurakka valmistuu

Ensimmäiset tonttitarjoukset, selonottoneuvottelut käynnistyvät

Hiedanrannan kestävän kaupunkirakenteen kokemukset esillä Kera Talks -tapahtumassa

Joulukuu

Pajan remontti valmistuu

Hiedanrannan joulu -tapahtumasarja sekä Guerrilla Lighting -tapahtuma

Tonttitarjouskilpailun voittajien valinta ja julkistus

Tonttisijoittajan valinta ja julkistus

Yhtiö

Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallitus

Puheenjohtaja Mika Pekkinen, toimitusjohtaja, Tammervoima Oy
Juuso Jankama, toimitusjohtaja, Vincit Solutions Oy
Janne Kytö, konsernilakimies, Tampereen kaupunki
Michaela Palmberg, osastonjohtaja, Aktia Pankki Oyj
Kirsi Rossi, toimitusjohtaja, Random Potion Oy
Tuukka Salkoaho, integraatiojohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue

Hallituksesta toukokuussa 2022 pois jääneet:

Antti Marttila, toimitusjohtaja, Finnpark Oy
Emmi Mäntylä, Senior Manager, Financial Control, UPM Oyj
Pekka Sirviö, toimitusjohtaja, Tampereen Raitiotie Oy

Yhtiön henkilöstö ja yhteystiedot

Kuva: Toimitusjohtaja Leinonen kiittää Marttilaa, Sirviötä ja Mäntylää työskentelystä yhtiön hyväksi ja aloittaa perinteen hallituksen jäsenien hallitustyöskentelyn taltioimisesta Möljästä nostettuun uppotukkilankkuun.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallituksesta pois jääviä jäseniä kiitetään toukokuussa 2022.

Henkilöstö

Kehitysyhtiö vetää uusia ammattilaisia

Hiedanrannan Kehitys Oy:n toiminnan laajentuessa ja siirtyessä suunnittelusta kohti toteutusta, on yhtiön henkilöstön tehtäväkenttä jatkuvassa muutoksessa. Uusien ammattilaisten rekrytoinnit neljään uuteen positioon aloitettiin loppuvuodesta 2022. Saimme alkuvuodesta 2023 uusiksi työkavereiksi hankekehityspäällikön, suunnittelupäällikön, teknisen isännöitsijän ja business controllerin.

Kuvassa rakennuttajapäällikkö Laura Jussila ja markkinointi- ja viestintäpäällikkö Matti Huhta tutustumassa tontteihin ja tarkistamassa nostimelta näkymiä tulevien Pohjoiskorttelien yläkerroksista.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n Laura Jussila ja Matti Huhta nosturissa Hiedanrannan tulevien Pohjoiskorttelien yllä

Inspiraatiota ja kaupunkikehittäjien oppeja hakemassa

Vanhojen tehdasalueiden kehittäjillä oli yhtiön väelle kiinnostavaa kerrottavaa, niin onnistumisista kuin kantapään kautta opitusta. Vuoden aikana kävimme vieraana Jyväskylän Kankaalla ja Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Kesäkuussa tutustuimme myös uuden arkkitehtuurin kohteisiin Tallinnan Kalamajan kaupunginosassa ja haimme tuntumaa vanhasta tehdasmiljööstä Telliskivessä. Teemme myös tiivistä säännöllistä yhteistyötä Espoon Keran kehittäjien kanssa.

Työmaatakkijengi huomataan Kiinteistöalan vuosiseminaarissa

Pieni osastomme ja poikkeuksellisen värikäs messuedustus erottui jälleen joukosta Kiinteistöalan vuosiseminaarissa marraskuussa. Edellisellä kerralla tutuksi tullutta kehitysyhtiötä ei tällä kertaa enää tarvinnut erikseen esitellä, vaan ständillä vierailijoita kiinnostivat ennen kaikkea sekä loppusuoralla oleva että tulevat tonttikilpailut.  Kuvassa suunnittelujohtaja Saara Melama, toimitusjohtaja Mikko Leinonen ja hankekehitysjohtaja Sami Ahokas.

Työnteon painopiste hivuttautui kohti Hiedanrantaa

Vuonna 2022 koronapandemia alkoi hellittää ja toimistorutiinit palautua kohti uutta normaalia. Frenckellin toimistolla päästiin viimeinkin taas tekemään töitä myös kasvokkain ennen kaikkea yhteisissä palavereissa viikon alkupuolella.

Henkilöstön ja läsnätyön lisääntyessä oli kuitenkin selvä, että nykyiset tilat eivät enää veny haluttuihin työskentelytapoihin. Yhtiön Hiedanrannan alueen aktiviteettien lisääntyessä myös työhuone Lielahden kartanon kakkoskerroksessa ja etenkin työmaatoimisto Tehtaan entisen ruokalan tiloissa olivat entistä ahkerammassa käytössä.

Tilanteen vaatiman toimitilaratkaisun etsiminen aloitettiin tositarkoituksella sekä Keskustorin ympäristöstä että Hiedanrannasta, joka on luonnollisesti yhtiön pysyvien toimitilojen tavoitesijainti.

Maaomaisuuden kehittämisen lukemia

2.7M€

maaomaisuuden kehittämisen investoinnit

1.5M€

yleisten alueiden suunnittelun ja rakentamisen investoinnit

4kpl

vireillä olevat asemakaavat

Maaomaisuuden kehittäminen

Maankäytön suunnittelua yhteisten työpöytien äärellä

Hiedanrannan alueella maankäytön suunnittelussa on vuonna 2022 tehty tiivistä yhteistyötä Tampereen kaupungin kaavoituksen sekä naapurikiinteistöjen omistajien kanssa. Pohjoiskortteleiden alueella yhtiö on maaomistajana edistänyt  asemakaava-alueen viitesuunnittelua, kaavaselvityksiä sekä yleisten alueiden katu- ja puistosuunnitelmia. Tampereen kaupunki asetti tämän alueen asemakaavan nro 8973 valmisteluaineiston nähtäville toukokuussa 2022.

Myös Tehdaskartanonkadun Länsipään maankäytön suunnitteluun tartuttiin vuoden 2022 aikana. Yhtiö teetti maankäytöstä useita vaihtoehtoluonnoksia, joista parhaat käsiteltiin lokakuussa asemakaavoituksen kaavaharkintaryhmässä. Ryhmä piti suunnitelmien periaateratkaisua hyvänä ja antoi ohjeita jatkokehittämisen tueksi asemakaavavaiheeseen siirryttäessä.

Hiedanrannan kaupallisen keskustan kaavoitusvaiheeseen valmistautuminen alkoi keväällä 2022 koko keskusta-alueen konseptitason kehittämissuunnittelulla. Yhteistyötä ja suunnitelmien yhteensovitusta on tehty alueen toisen ison kehityshankkeen ja Tampereen kaupungin kanssa koko vuoden ajan. Kaupungin käynnistämä Paasikiventien 1-vaiheen liikennejärjestelyjen asemakaavoitus eteni vuoden aikana.

Palveluverkon osalta selvitettiin maankäytön vaihtoehtoja Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeisiin. Loppuvuodesta syntyi myös idea Hiedanrannan Keskuspuiston länsipuolen urheilu- tai liikuntapuistosta.

Vuoden aikana suunniteltiin niin kaupunginosan kokonaisuutta kuin sen osa-alueita. Vuoden 2021 joulukuussa käynnistettyä Hiedanrannan kaupunkikuvallisen käsikirjan työstöä on jatkettu koko vuosi yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Työn edetessä nimi on muuttunut Hiedanrannan Yleisten alueiden kaupunkitilan suunnitteluohjeeksi ja on osa kaupungin ja yhtiön välisessä yhteistyösopimuksessa mainittuja suunnitteluperusteita. Lisäksi kaupungin asemakaavoitus käynnisti syksyllä Hiedanrannan ja Lielahden kaupunkikuvallisen visiotyön, jonka ohjaamisessa myös yhtiö on ollut mukana. Yhteistyötä on tehty muutenkin laaja-alaisesti useiden tärkeiden sidosryhmien, kuten Tampereen Raitiotie Oy:n, Raitiotieallianssin, Pirkanmaan maakuntamuseon, ARAn, rakennuttajien ja sparrailukumppaniemme Espoon Keran ja Jyväskylän Kankaan kanssa.

Kuva: Vireillä olevat asemakaavat Hiedanrannassa 2023, asemakaava 8895 tuli vireille maaliskuussa 2023.

Hiedanrannan alueen vireillä olevat asemakaavat maaliskuussa 2023.

Ratikka ja Näsisaari – kaupungin hankkeita jouduttamassa

Ratikka on merkittävä osa tulevan kaupunginosan saavutettavuutta ja yleisilmettäkin. Tehdasalueelta purettiin kevään ja kesän 2022 aikana vanha tuotevarastona toiminut varastorakennus sekä väliaikaisen Hiedanrannan aikana väliaikaisena tapahtumatilana toiminut Kuivaamo. Näin syksyllä 2021 käynnistynyt raitiotien 2-vaiheen rakentaminen pääsi jatkumaan Hiedanrannassa vanhojen tehdasrakennusten vieressä.

Hiedanrannan eteläisillä maa-alueilla säilytetty louhe siirrettiin vuoden 2022 aikana Näsijärveen Näsisaaren täytöiksi. Tampereen kaupungin täyttöurakka vapauttaa Hiedanrannan eteläiset alueet kaupunginosan kehittämiselle. Koko kaupungin tasolla kiinnostavan Tampereen kaupungin hankkeen infosivua pidettiin yllä kehitysyhtiön sivustolla osoitteessa hiedanranta.fi/nasisaari. Näsisaaren sivut keräsivät vuoden aikana 4673 vierailua ja sivusto toimi tampere.fi -verkkouudistuksen ajan hankkeen tietopankkina. Yhtiö myös huolehtii saaren rakentumisen tallentumisesta valmistumiseen saakka.

 


Ensimmäinen tonttikilpailu käytiin haastavassa markkinatilanteessa

Ensimmäistä tonttitarjouskilpailua valmisteltiin kevään aikana huomioiden Hiedanrannan kestävyystavoitteet, yhteiskäyttöisen pysäköinnin järjestelyt, yhteistilojen, yhteisten palvelujen sekä taide- ja yhteisöllisyysohjelman toteutuksen. Toimintamallien toteutusta pohjustettiin myös oman toiminnan osalta, kun Hiedanrannan Kehitys Oy päätti perustaa niiden toteuttamisen organisoimista varten Hiedanranta Oy:n sekä Hiedanrannan Pysäköinti Oy:n. Rakennuttajille tarjottiin kilpailussa myös mahdollisuutta tonttien vuokraamiseen ostamisen sijasta. Kilpailu jouduttiin kesällä käynnistämään kohti heikentyvää yleisestä taloustilannetta, joka aiheutti lisääntyvää epävarmuutta asuntomarkkinoilla. Ukrainan sodan kiihdyttämä inflaatio ja viitekorkojen nopea nousu heikensivät kuluttajaluottamusta ja heijastuivat vuoden loppupuolella voimakkaasti asuntokysyntään.

Markkinatilanteesta huolimatta ensimmäinen kilpailu saatiin kokonaisuutena vietyä päätökseen onnistuneesti. Kilpailun perusteella Pohjoiskortteleiden kaksi pohjoisinta korttelia varattiin kilpailun voittaneille rakennuttajakumppaneille. Kestävyystavoitteiden osalta kumppanit ovat sitouneet Hiedanrannan kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi rakennuttajille on asetetuihin kriteereihin.  Kriteeristön avulla Hiedanrannan ensimmäisten talojen rakentamisen aiheuttama hiilijalanjälki on yli 40 % pienempi kuin tämän päivän asuntotuotannossa. Kaupunginosaan rakennetaan myös vain ympäristösertifioituja asuinrakennuksia.

Kortteleiden rakennuttajat valittiin 2022 lopulla ja yhteistyö käynnistettiin heti 2023 alussa. Yhden kilpailukorttelin tonteille hankkeitaan suunnittelemaan ja asemakaavan vahvistuttua rakennuttamaan pääsevät Tampereen Vuokratalosäätiö sr ja Pohjola Rakennus Oy Suomi. Toiseen kortteliin kehitysyhtiön kumppaneiksi valittiin Rakennusliike Lapti Oy ja Arkta Rakennus Oy. Ensimmäisten korttelialueiden vuokratonttien omistajaksi valikoitui OP Tonttirahasto Ky.

Kuvassa ensimmäisen tonttikisan tarjouskohteet (punaisella)

Hiedanrannan Pohjoiskorttelien ensimmäisen tonttitarjouskilpailun tarjoskohteet

Kortteleita valmistelemaan ja kunnallistekniikkaa rakentamaan

Pohjoiskortteleiden esirakentaminen alkoi purkamalla sellutehtaan vanha paloasema, jätevedenpuhdistamo jätevesialtaineen sekä muutama pienempi rakennelma. Töiden yhteydessä tehtiin lisättiin koekuopituksia alustavasti todetun pilaantuneiden maiden kunnostustarpeen vähäisyyden varmistamiseksi. Purku-urakoiden valmistuttua Pohjoiskortteleiden alueella aloitettiin alueen perustäyttö- ja esikuormitustyöt. Täyttö on tarpeen, sillä tulevien asuinrakennusten korkeusasema on merkittävästi lähtötilannetta ylempänä. Täytöissä hyödynnettiin myös lähialueiden maarakennustyömaiden ylijäämämaita, jotka soveltuivat täyttömateriaaliksi.

Pohjoiskortteleiden esikuormitusta seurataan kolmen viikon välein tapahtuvin seurantamittauksin alueelle asennetuista painumaseurantapisteistä. Painumat ovat edenneet odotetusti. Asuinrakentamisen aloitukseen valmistauduttiin myös kunnallistekniikan rakentamisella, mihin kuuluu tulevia asuinkortteleita ja tehdasrakennuksia palveleva vesihuollon runkolinja. Urakka toteutettiin yhdessä Tampereen kaupungin ja Tampereen Veden kanssa.

Marraskuussa 2022 aloitettiin kuukausittaiset Hiedanrannan alueen urakoiden turvallisuuden yhteensovituskokoukset, joiden järjestelyvastuun alueen maanomistajana otti Hiedanrannan Kehitys Oy.

Kuvassa vesihuollon runkolinjan työmaata marraskuussa 2022, kuvaaja Tuure Lehtiniemi / InfraKiri

Hiedanrannan Pohjoiskorttelien vesihuollon runkolinjan työmaalla marraskuussa 2022.

Kiertotalous on joskus vain tervettä järkeä

Lokakuun puolivälissä Hiedanrannan pohjoisosassa alkoi noin kuukauden mittainen louheenajo raitiotien painopenkereeltä Näsisaareen. Paluukuormassa kulki yhteensä 25 tuhatta kuutiota moreenia tulevien Pohjoiskorttelien maanrakennusaineeksi. Fiksun järjestelyn ansiosta sekä louhe että hienojakoisempi moreeni saatiin hyötykäyttöön lähellä. Samalla vältyttiin ylimääräiseltä työmaa-ajolta ja vähennettiin niin kustannuksia kuin ympäristövaikutuksia. Järjestely toteutettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Raitiotieallianssin kanssa.

Arkijärkisiin kiertotalousratkaisuihin kuuluu myös Tehtaan tuotevaraston purkujätteen uusiokäyttö. Keväisten selvitysten jälkeen betonirakenteita päädyttiin murskaamaan paikan päällä ja käyttämään alueen katupohjien rakentamiseen. Vaikuttava kiertotalous ei aina vaadi uusia teknologisia ratkaisuja, joskus mahdollisuuksien huomaaminen ja yhteistyö riittää.

Näkymä tulevasta viidennen kerroksen korkeudesta Hiedanrannan Pohjoiskortteleilla elokuussa 2022.

Lukuja Tehtaalta

1.8M€

peruskorjausinvestoinnit 2022

0.7M€

ylläpidon kustannukset 2022

24kpl

vuokralaisia 2022 lopussa

Tehdas

Vesitornista ensimmäinen peruskorjattu rakennus

Tulevan tehtaan raitiotiepysäkin vieressä sijaitseva Vesitorni peruskorjattiin vuoden 2022 aikana. Vesitornin peruskorjaus oli tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen raitioliikenteen käynnistymistä, jotta voitiin varmistaa vuonna 1918 rakennetun Birger Federleyn suunnitteleman rakennuksen säilyminen. Tiiliornamentiikalla, pilasteriaiheilla ja betonirappauksin koristeltu rakennus oli säilynyt alkuperäisessä asussa ikkunoita ja ovea sekä sen heloja myöten.

Vesitornin peruskorjauksen lisäksi jatkettiin myös Raitiotien välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Tehtaan piipun 2021 aloitettua peruskorjausta. Heti vuoden alussa valmistui myös pääosin vuoden 2021 aikana toteutettu Muovitehtaan tilamuutoshanke Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelujen tarpeisiin.

Kunto- ja korjaustarveselvityksestä arvokasta tietoa Tehtaan kehittämiseen

Vanha sellutehdas koostuu useasta eri aikoina rakennetusta rakennuksesta, joita on aikanaan käytetty sellunteon eri vaiheisiin. Vuonna 2022 Tehtaan teknisen kunnon selvittämistä jatkettiin rakennuskohtaisilla asbesti-, haitta-aine ja rakennetutkimuksilla. Myös kosteus- ja muita vaurioita etsittiin. Korjaustarveselvitys valmistuu vuoden 2023 alussa ja sen tulokset toimivat lähtökohtana tehdasrakennusten teknisten peruskorjausten suunnittelulle.

Vuoden 2022 aikana aloitettiin myös tehdasrakennusten vesikattojen korjaustyöt, joiden tarkoituksena on estää rakennusten lisävaurioitumine ennen niiden vaiheittain tehtävää peruskorjausta. Vesikattojen lisäksi rakennuksissa on tehty erilaisia kunnossapito- ja korjaustöitä joiden tarkoituksena on joko pysäyttää rakennusten rapistuminen tai parantaa tilojen käytettävyyttä tämän hetkisiin tarkoituksiinsa.

Kuva: Vesitorni ennen ja jälkeen kunnostuksen.

Hiedanrannan vesitorni ennen ja jälkeen kunnostuksen 2022.

Yhteisö

Tekemistä työmaiden keskellä

Hiedanrannassa saatiin kokea monenlaista yhteisöllistä toimintaa, vaikka Näsisaaren rakentamisen käynnistäminen ja Hiedanraitin sulkeminen louheenajon alkaessa rajoitti liikkumista alueelle helmikuusta alkaen.

Laatikkoviljelyyn erikoistunut Blokgarden Oy pystytti avoimen kaupunkiviljelykokeilun Tehdasaukiolle . Mukana oli 35 viljelijää 60:llä laatikolla, joista 15 oli yhteisessä käytössä. Kokeilun tavoitteena oli testata ja oppia kuinka ruokaa voidaan kasvattaa karuissa olosuhteissa yhteisön voimin kiertotalousravinteilla. Kesäperjantaisin Tehdasaukiolla kokoonnuttiin yhteisen puutarhuroinnin merkeissä ja samalla lämmitettiin sauna.

Kaksipäiväinen Hiedanranta UG Juhannus levittäytyi kartanon viheralueille ja saunalavalle, ja tarjosi vaihtoehtokulttuuria monisataiselle yleisölle. Järjestelyjen tukena oli Kaupunkikulttuuriyksikkö.

Pajan Katutaso-myymälä avautui kesällä Pajan ensimmäiseen kerrokseen. 90-neliöisessä tilassa oli kesäsesongin ajan myynnissä Pajan käsityöläisten tuotteita sekä näyttelyitä ja työpajoja. Suunnitelmana on avata Katutaso jälleen kesäkaudeksi 2023. Pajalla myös uudistettiin vuoden 2022 aikana saniteetti- ja taukotiloja tilojen käytettävyyden ja vuokralaisten olosuhteiden parantamiseksi.

Pirkanmaan kaarikoirat ry:n skeittaustoiminta Hiedanrannassa jatkui Kuivaamon vanhassa osassa. Tammikuussa valmistunut Muovitehtaan remontti puolestaan mahdollisti lajin harrastamiselle ja Sammon keskuslukion skeittilinjan käyttöön huikeat tilat. Tilan vuokralaisena on Tampereen kaupungin liikuntapalvelut. Muovitehtaan tilojen erikoisuuksia ovat muun muassa neljä metriä korkea sisävertti, iso street-rata ja vapaata lattiatilaa temppuilua, oleilua ja tapahtumia varten.

Hiedanrannan tapahtumissa kävi vuoden aikana kaikkiaan noin 28 000 henkilöä, valtaosasta oli päävastuussa tapahtumien tukena toimimisessa kaupunkikulttuuriyksikkö. Kehitysyhtiö teki vuoden aikana pieniä parannuksia tehdasaukion tapahtumainfraan ja kesäkauden toiminnassa sekä tapahtumissa oli usein käytössä kartanon viheralueiden lisäksi tehdasaukio.

Blokgardenin laatikkoviljelmä Hiedanrannan Tehdasaukiolla kesällä 2022.

Graffitipuistossa maalattiin ja pelailtiin

TAMKin Proakatemian opiskelijat polkaisivat Tehdasaukiolle kesäksi käyntiin katutaistelupeli Boombattlen. Graffitipuiston sisälle pystytettyjen esteiden seassa suojauduttiin ja väijyttiin, toisinaan saunalavalla pelin jälkeen kylvettiin. Toiminta yhteensovitettin puiston katumaalaustoiminnan kanssa, sopu säilyi ja molemmille löytyi tilaa. Kuva: Boombattle

Oppimiskylä tarjosi väyliä työelämään

Hiedanrannassa Tredu-pilotoinnista vuonna 2018 alkanut Oppimiskylä jatkoi orientoivana oppimisympäristönä. Ajatuksena on tarjota matalan kynnyksen väylä koulutukseen ja työelämään hankalassa työllisyystilanteessa oleville. Hiedanranta on osoittautunut oivalliseksi paikaksi harjoitella palveluntuottamista talvikunnossapidosta viheralueiden hoitoon ja korjausrakentamiseen. Hiedanrannan Kehitysyhtiö on tarjonnut työtehtävien lisäksi Oppimiskylälle vuokratilat sekä kodin verkkosivuille.

Ilkivaltaankin jouduttiin reagoimaan

Valitettavasti pieni osa Hiedanrannassa kävijöistä ei noudata yhteisiä sääntöjä ja ohjeita. Tehtaan alueella on vaarallisina suljettua alueita, joilla kielloista ja sulkemisesta huolimatta edelleen liikutaan ilman lupaa. Kesällä myös esimerkiksi kaupunkiviljelylaatikoita sotkettiin Tehdasaukiolla ja syksyllä vasta kunnostettu vesitorni töhrittiin välittömästi valmistuttuaan.

Ilkivallan ja tapaturmien ehkäisemiseksi yhtiö on tehnyt säännöllisesti toimenpiteitä, kuten aitojen rakentamista ja korottamista sekä aukkojen ja kulkureittien sulkuvanerointeja. Uusia lukkoja ja salpoja on asennettu ja kameroita sekä valaistusta on lisätty. Alueella on myös koko ajan lisätty vartiointia ja urakoitsijoiden iltakierroksia, vahingoista on tehty rikosilmoituksia ja lähikoulujen kanssa yhteistyötä alueen riskeistä viestimiseksi. Ensisijainen tavoite on, että kukaan ei vahingoita itseään seikkailemalla vaarallisilla alueilla. Lisäksi ilkivallan määrää vähentämällä pyritään myös suojelemaan rakennuksia ja säilyttämään alkuperäistä tehdasta mahdollisimman paljon  jälkipolville.

Uusi Tampere näytti, että tehdasaukio taipuu moneen

Uusi Tampere -festivaali keräsi pari tuhatta vaihtoehtoehtoisen musiikin ystävää Hiedanrannan Tehdasaukiolle heinäkuussa 2022. Hiedanrannan Kehitys Oy toimi tapahtuman mahdollistajana tapahtumainfran, suunnittelun ja lupien kanssa. Hyvin sujunut kaupunkifestari osoitti, että rouhea Tehtaan alue on kävijöiden mieleen ja toimii isojenkin tapahtumien näyttämönä.

Kestävyys

Visioista sitoumuksiin

Hiedanrannan kaupunginosan hiilinegatiivisuuden tavoittelussa yhtiön ensimmäinen suuri askel on ollut Hiedanrantaan rakennettavien asuinrakennusten rakentamiselle laaditun kriteeristön laatiminen. Kriteeristön laatiminen käynnistettiin heti maaomaisuuden siirryttyä yhtiön omistukseen tavoitteena saada Hiedanrannan rakennusten hiilipäästöjä merkittävästi vähennettyä heti ensimmäisestä rakentamisvaiheesta alkaen. Kriteeristön laadinnassa tehtiin tiivistä yhteistyötä sekä päästölaskennan ja rakennussuunnittelun asiantuntijoiden että markkinoilla toimivien rakennusliikkeiden kanssa. Pyrkimyksenä oli löytää rakentamiseen konkreettiset tekniset ratkaisut, joiden toteuttaminen tehokkaimmin vaikuttaa hiilipäästöjen vähenemiseen suhteessa niiden toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä rakentamisen että rakennuksen käytän aikana. Lopputulemana yhtiöllä on käytössään kriteeristö, jota noudattamalla Hiedanrannassa pystytään pienentämään rakentamisvaiheen hiilijalanjälkeä yli 40% ja elinkaaren hiilijalanjälkeä noin 20% verrattuna nykyiseen kerrostalorakentamiseen Tampereella. Ratkaisuiden vaikutus rakentamisen kustannuksiin on yksittäisiä prosentteja. Kriteeristö on keskeinen osa yhtiön tontinluovutuksen yhteydessä rakennuttajille asetettavaa vaatimuskokonaisuutta. Kriteeristöä tullaan myös ylläpitämään ja kehittämään siten, että hiilijalanjälkeä pystytään jatkuvasti pienentämään.

Myös vaatimusten todentamisen tavat rakennushankkeiden edetessä sekä käyttövaiheessa on määritetty – tietääksemme ensimmäistä kertaa Suomessa. Koko kaupunginosasta tullaan myös keräämään reaaliaikaisesti tiedot rakennustasoisesta ja huoneistotyyppikohtaisesta olosuhde- ja kulutustiedoista. Tulevilla hiedanrantalaisilla on käytettävissään oman asumisensa tiedot, jotka ovat myös vertailtavissa naapureiden vastaaviin, jolloin jokaisen on mahdollista muokata omaa kulutus- ja päästöjalanjälkeään. Myös rakennusten hoitovastikkeet ja asukasmäärät tullaan Hiedanrannassa keräämään kulutuksen ja ylläpitokustannusten optimoinnin helpottamiseksi.

Yhtiö jatkoi kestävän kaupungistumisen kehitysalustan kehittämistä yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Kaupungin tavoitteena on tavanomaisesta projektiluonteisesta toimintamallista poiketen organisoida pysyvä kestävän kaupungistumisen kehitysalusta RECO 2 -hankkeen kautta. Hiedanrannan Kehitys Oy:n on tarkoitus olla kaupungin yhteistyökumppani kehitysalustan toiminnan organisoinnissa. Kehitysalustan johtoryhmän toiminta käynnistettiin kesällä 2022.

Kuva: Joulukuun Guerrilla Lighting -tapahtumassa Hiedanrannan rakennukset saivat uutta ilmettä.

Guerrilla Lighting tapahtumassa Hiedanrannan rakennukset saivat valosta uutta ilmettä joulukuussa 2022.

Kestäviä tavoitelukuja

15%

vähennys pysäköintilaitoksen rakennusvaiheen hiilipäästöissä käyttämällä vähähiilistä betonia

60%

hiilipäästövähennys materiaalipäästöissä, kun käytetään uusiomaarakennusmateriaaleja

20%

hiilipäästöjen vähennys käytön aikana verrattuna nykyisin Tampereen uusien kerrostalojen normitasoon

Hiedanrannan kokemukset kiinnostivat paikan päällä ja vieraisilla

Hiedanrannassa kävi laaja kirjo vierailijoita läheltä ja kaukaa. Kiinnostuneiden joukossa olivat muun muassa Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston kaupunkisuunnittelun ainejärjestöt Urbanum ry ja Mesta ry, Tammerkosken lukion opiskelijat sekä ryhmät Erasmus-verkostosta, ystävyyskaupunki Mwanzasta, YK:n asuinyhdyskuntaohjelman UN-Habitatista ja Tampereella järjestetystä High Level Forum Summitista.

Kehityshankkeet olivat useamman puheenvuoron kautta esillä Tampere Smart City Week:n tapahtumissa, Tampereen yliopiston kaupunkitutkimuksen päivillä sekä monivuotisen UnaLab EU:n Horizon-hankkeen loppuseminaarissa. Suomen Yrittäjäpäivillä ja kansallisilla energiamessuilla esittäydyttiin erityisesti energia-asioissa. Hiedanranta on tehnyt säännöllistä yhteystyötä Espoon Keran kanssa ja kokemuksia jaettiin myös Kera-Talks tapahtumassa.

Kehitysyhtiömallin mahdollisuuksia Tehtaan kehittämisessä esiteltiin Pirkanmaan maakuntamuseon teemapäivässä Kestävästi muutoksessa – Monimuotoinen kulttuuriperintö Pirkanmaalla. Hiedanrannan kokemuksia kuultiin myös SmartLand-vuosiseminaarissa, jossa esitellään tutkimustuloksia ja haastetaan keskusteluun maankäyttöpolitiikasta. Näillä vuoropuheluilla on kerrottu Hiedanrannan kokemuksista, mutta yhtä tärkeää on luoda tilannekuva kestävien ja älykkäiden kaupunkiratkaisujen tilanteesta kansainvälisesti.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n kehitysjohtaja Reijo Väliharju kertoo Hiedanrannan tavoitteista Energiamessuilla Tampereella 2022.

BREEAM -työskentelyllä sertifioidaan omaa työtä kestävän kaupunginosan eteen

BREEAM Communities on Euroopan johtava aluehankkeiden kestävyyden arviointimenetelmä. Hiedanrannalle myönnettiin vuonna 2021 ensimmäisenä Suomessa alustava sertifikaatti ja sertifioinnin seuraavien vaiheiden eteen työskenneltiin määrätietoisesti alueen muun suunnittelun rinnalla koko vuosi. Tavoitteena on saavuttaa Hiedanrannan ensimmäisen asemakaavan kautta Suomen ensimmäinen korkealle tavoitetasolle sertifioitu aluesuunnitelma. Kestävän aluesuunnittelun vaatimuksia ja käytäntöjä on sisällytetty niin rakennuttajille tontinluovutusehtoihin kuin yhtiön omien infrahankkeiden suunnitelmiin ja edelleen toteutukseen.

Rakennusmateriaalien valinnalla merkittäviä päästövähennyksiä

Pohjoiskortteleiden ensimmäisten katujen rakennekerrosten suunnittelua päätettiin jatkaa uusiomaarakennusmateriaaleilla. Taustalla on yleisten väylien rakentamisen päästöjen vähentämisselvitys. Kun väylien rakennekerrosten luonnonkiviaines korvataan uusiomaarakennusmateriaaleilla, kuten betonimurske ja masuunikuona, päästään jopa 60% hiilipäästövähennykseen verrattuna päästöihin käytettäessä neitseellisiä aineksia. UUMA-rakenteita päästään käyttämään jo 2023.

Kaupungin modernein kaukolämpöverkko tulee Hiedanrantaan

Energiaratkaisuissa jatkettiin tiivistä yhteistyötä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa, joka päättikin toteuttaa Hiedanrantaan ensimmäisen kaksisuuntaisen ja matalalämpöisen kaukolämpöverkon. Lisäksi Sähkölaitos pyrkii tuottamaan alueella rannan lämpöenergiaa polttamattomasti. Näin vältetään kaikki lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt – myös silloin, kun poltossa käytetään uusiutuvia materiaaleja, kuten biomassaa.

Viestintä

Näsisaari oli vuoden puheenaihe, kanavat kasvoivat tasaisesti

Näsisaari on mittakaavaltaan ja näkyvyydeltään poikkeuksellinen hanke ja sellaisena se oli vuoden eniten uutisoitu Hiedanranta-aihe. Toimimme Näsisaarenkin etenemisen virstanpylväissä yhteistyössä kaupungin viestinnän kanssa. Samoin teimme yhteistyötä kaupungin Hiedanranta-sivujen ajan tasalle saattamisessa tampere.fi -sivustouudistuksen yhteydessä.

Yhtiön satsaukset esirakentamiseen valmistivat näyttämön Ratikalle, jonka eteneminen Hiedanrannan suunnalla ei jäänyt huomaamatta. Tredun kanssa toteutettu pääskyhotellin pystytys ihastutti ja upeaksi remontoitu vesitorni ennen-jälkeen-kuvineen oli erityisesti somekansan mieleen. Ennakoivaa työtä edusti alueen työmaiden kriisi- ja häiriötilanneviestinnän käytäntöjen suunnittelu sekä alueen viikottaisessa turvallisuuspalaverissa nousevien aiheiden viestintäkäytännöt alueen ja lähialueen sidosryhmille.

Hiedanrannan sähköisistä viestintäkanavista Facebook kasvoi parilla sadalla tykkäyksellä ja uutiskirje vajaalla sadalla tilaajalla, mutta suurin kasvaja oli kehitysyhtiön Linkedin, joka kasvoi reilusta viidestäsadasta 860 seuraajaan.

Kuvassa kehitysjohtaja Reijo Väliharju esittelee toimittajille alueen suunnitelmia louhekasalla keväällä 2022.

Reijo Väliharju esittelee Hiedanrantaa louhekasalla keväällä 2022.

Odotettu kaupunginosa loisti
arvonnousu-tutkimuksessa

A-Insinöörien toimesta selvitettiin jälleen, miten neliöhinnat kehittyvät tulevaisuudessa Suomen suurten kaupunkien asuinalueilla vuodesta 2022 vuoteen 2040. Tampereen paras suhteellinen arvonkehitys (+ 112 %) povattiin Hiedanrantaan. Mainittiinpa lupaava alue vuoden aikana mediassa myös ”superkaupunginosana” ja ”Tampereen Rivierana”.

Kysyimme ja saimme palautetta alueen toimijoilta ja kävijöiltä

Yhtiö oli läsnä elokuisissa Puutarhajuhlissa kysymässä ajatuksia ja ehdotuksia esimerkiksi alueen palveluista ja niiden tärkeydestä. Syyskuussa lähetimme myös anonyymit kyselyt niin alueen toimijoille kuin Hiedanrannassa vierailleille. Tässäkin tavoitteena oli yleisesti parantaa käsitystä tarpeista ja toiveista alueen kehittämiseksi sekä viestinnän kehittämiseksi. Hiedanrannan toimijat toivoivat nopeutta tiedottamiseen ja alueella vierailleet enemmän tietoa alueen suunnitelmista, rakentumisesta ja tapahtumista. Tuloksista keskusteltiin toimijoiden kanssa ja kävijäkyselyn tiivistelmä on nähtävillä osoitteessa hiedanranta.fi/kysely. Kuvassa yhtiön väkeä vastailemassa uteliaille Puutarhajuhlilla elokuussa. Kuvauspalvelu Jalopino.

Hiedanranta linssin takaa

Kuvauksellinen alue miellytti edelleen niin ammattilaisproduktioiden tekijöitä, valokuvauksen harrastajia kuin tavallisia Instagram-käyttäjiä. Hiedanranta näkyi suositussa Koskinen-sarjassa myös toisella tuotantokaudella useammalla kuvauspaikalla. Osoitettiinpa sarjassa jopa mieltä Näsisaarta vastaan – kehitysyhtiö mahdollisti tämänkin tarinan kertomisen. Kuva: Aito Media

Viestinnän avainlukuja

43034kävijää

(uniikkia) hiedanranta.fi -sivuilla, kasvua 85,88 % edellisestä vuodesta

12tuhatta

#hiedanranta -merkattua kuvaa Instagramissa

2.89M€

Hiedanrannan medianäkyvyyden laskennallinen mainosarvo (MeltWater)

 

Yhtiön talouden avainluvut

0.5M€

liikevaihto

2.6M€

tilikauden tappio

33.3M€

taseen loppusumma