Hiedanrannan taideohjelma

Suomalaiset haluavat tutkitusti taidetta omaan elinympäristöönsä. Taiteen koetaan lisäävän lähiympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä nostavan asuinalueen arvoa. Hiedanrannassa julkisen taiteen on tarkoitus ilahduttaa, vahvistaa kaupunginosan identiteettiä ja luoda merkityksellisiä kohtaamispaikkoja. Tavoitteiden tueksi laadittiin Hiedanrannan taideohjelma, joka julkaistiin vuonna 2021.

Ajassa kiinni olevaa taidetta

Taideohjelma perustuu alueen erityispiirteisiin ja kaupunkikulttuuriin. Taiteen sisällössä huomioidaan paikan ominaisuudet ja eläytyminen ihmisten arkeen tai johonkin uuteen näkökulmaan. Tavoitteena on, että Hiedanrannan taide on fyysisesti, sosiaalisesti ja sisällöllisesti saavutettavaa kaupunkilaisille siten, että taideteokset löytävät keskitien kunnianhimoisen nykytaiteen sekä lähestyttävyyden väliltä.

Hiedanrannan julkisen taiteen tavoitteena on kattaa monipuolisesti eri välinein tehtyä taidetta vaihtelevien sääolojen vaikutukset ja ilkivallantekojen mahdollisuus huomioiden. Tärkeää julkisessa taiteessa on teoksen suhde paikkaan ja ympäröivään tilaan. Teokset voivat asettua tilaan eri tavoin, ne voivat olla pysyviä ja itsenäisiä teoksia tai integroituina osaksi kaupunkitilaa tai rakennusta. Teokset voivat olla myös väliaikaisia, esimerkiksi tapahtuma tai esitys, jonka toteuttamiseen kaupunkilaisten on mahdollista osallistua. Teos voi olla väliaikainen myös materiaalivalintojen tai toteutustavan puolesta, jos esimerkiksi teoksen kesto tai prosessimaisuus on keskeinen osa teoksen sisältöä.

Taide ilahduttaa alueella asuvia ja vierailijoita

Taidetta on suunniteltu mm. keskeisten kulku- ja virkistysreittien varrelle, sekä tärkeiden rakennusten ja korttelipihojen yhteyteen. Tulevaisuuden hiedanrantalainen voi tutustua taiteeseen omassa arjen ympäristössään kokijana, mutta myös itse osallistumalla kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä kokeilemalla ja itse tekemällä. Lähtökohtana on edistää myös omaehtoista graffitikulttuuria vapaiden taideseinien muodossa, mutta tuottaa lisäksi kansainvälisen tason muraaleja taidekilpailujen kautta. Taideohjelmassa on varauduttu myös kolmeen teokseen, joiden paikoista päätetään myöhemmin asukkaita osallistaen.

Hiedanrannan taideohjelmassa taiteelle on annettu erilaisia alueellisia rooleja:

  • Julkisivusta symboliksi – Näille alueille sijoittuvat kaksi teosta luovat Hiedanrannan kuvaa ulospäin ja vahvistavat sen identiteettiä.
  • Tilasta paikaksi – Näille alueille sijoittuvat kolme teosta asettuvat paikoille, jotka ovat asukkaiden ja vierailijoiden tiiviissä käytössä. Näissä taide rikastaa miljöötä ja luo merkitystä ja ilmettä tilaan, jossa erilaiset ihmiset kokoontuvat.
  • Kulkijan seuralainen – Näissä kohteissa teos kuljettaa, johdattaa, kutsuu luo. Kategoriaan on koottu puistoja ja reittejä, joiden joukosta valitaan alueen suunnittelun edetessä kolme toteutettavaa kohdetta.
  • Salainen aarre – Salaiset aarteet ovat taidetta siellä, missä kaikki eivät sitä näe. Nämä ovat korttelipihojen pieniä teoksia, omaksi tekeviä, yhteisölle tärkeitä arjessa. Esitetyistä kohteista valitaan suunnittelun edetessä viisi toteutettavaa kohdetta.

Teokset rakentuvat yhdessä alueen kanssa

Hiedanrannan taideohjelmassa on huomioitu alueen vaiheittainen kehittyminen. Keskeinen periaate Hiedanrannan julkisten tilojen taiteen konseptissa on, että taiteen tulee sopia kaupunkirakenteen rytmiin. Teokset eivät ole keskenään samankokoisia, sisältöisiä tai materiaaliltaan yhteneviä – Hiedanrannassa haetaan monipuolista ja korkealaatuista kokonaisuutta, ei toisintuvaa hankintojen sarjaa.

Toinen lähtökohta suunnittelussa on, että taiteesta linjataan vain se, mikä tässä vaiheessa on olennaista. Taideohjelman toteutusta edistetään vuosittaisten toimenpidesuunnitelmien kautta – näissä tarkennetaan ohjelmaa teosten sijoittelun ja lukumäärän osalta kaavoituksen ja muun kaupunkisuunnittelun edetessä.

Tutustu Hiedanrannan taideohjelmaan (PDF)

Taideohjelman on laatinut nykytaiteen ja julkisen tilan yhdistämiseen erikoistunut suunnittelutoimisto Public Art Agency Finland. Työtä on ohjannut Hiedanrannan Kehitys Oy:n, Tampereen kaupungin ja Tampereen taidemuseon edustajista koostuva ohjausryhmä.