Hiedanrannan Kehitys Oy:n tontinluovutuksen rekisteriseloste

Lyhyesti: antamiasi tietoja käytetä vain Hiedanrannan Kehitys Oy:n tontinluovutukseen liittyvään viestintään, eikä niitä luovuteta eteenpäin.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Hiedanrannan Kehitys Oy
Y-tunnus: 3002666-6
Osoite: Tehdaskartanonkatu 36, 33400 Tampere
Sähköposti: info@hiedanranta.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Talous- ja hallintojohtaja Riikka Hannelius, Hiedanrannan Kehitys Oy
Yhteystiedot: riikka.hannelius@hiedanranta.fi

3. Rekisterin nimi

Hiedanrannan Kehitys Oy:n henkilörekisteri tontinluovutuksen viestintään.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin tarkoitus on kerätä Tampereen Hiedanrannan alueen tonteista ja rakentamisesta kiinnostuneiden nimiä, sähköposteja, puhelinnumeroita ja edustamien organisaatioiden nimiä viestinnän tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

• nimi (ilmoittajan ja yhteyshenkilön)
• sähköposti (ilmoittajan ja yhteyshenkilön)
• organisaatio (ilmoittajan ja yhteyshenkilön)
• ilmoittautumisessa kysyttyjen referenssien tiedot

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Hiedanrannan Kehitys Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö info@hiedanranta.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Hiedanrannan Kehitys Oy huolehtii mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Oikaisemme, poistamme tai täydennämme virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Hiedanrannan Kehitys Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@hiedanranta.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

10. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Hiedanrannan Kehitys Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Suosittelemme, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.