Hiedanrannan keskustan ja Järvikaupungin raitiotien asemakaavat etenivät ja raitiotieosuuksien katusuunnitelmat hyväksyttiin

Tulevan Hiedanrannan keskustan kohdalle suunniteltua lännen suunnan raitiotien aluetta sekä Järvikaupungin kohdan raitiotieosuutta koskevat asemakaavaehdotukset hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 12.5.2020. Asemakaavat menevät edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi samoja alueita koskevat katusuunnitelmat.

Järvikaupungin osalta asemakaavaselostusta on täydennetty vaikutusten arvioinnin osalta, ja uusia havainnekuvia on lisätty, Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen nimistöä on täydennetty. Hiedanrannan keskustasta Näsisaareen johtava pääkatu nimettiin Näsisaaren bulevardiksi. Ehdotusta ei ole tarpeen asettaa tämän vuoksi uudelleen nähtäville.

Järvikaupungin kohdan raitiotien asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Lielahden ja Santalahden kaupunginosien rajalla. Asemakaavan muutos koskee noin 900 metrin pituista, rakentamatonta ja vesialuetta väliä Pölkkylänniemestä Hiedanrantaan. kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa katusuunnitelman toteuttaminen siltoineen Pölkkylänniemen ja Hiedanrannan tulevan keskustan välille täyttömaalle.

Tampereen kaupungin Sivistyspalvelut ja Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -ryhmä on antanut vastineen yhdyskuntalautakunnan alueen toimijoiden tila-asioiden selvittämiseen liittyvään toivomusponteen Hiedanrannan keskusta-aluetta koskien. Tilavuokra-asioita ei ratkaista nyt hyväksyttävänä olevassa asemakaavassa vaan muissa prosesseissa. Asemakaavassa ei myöskään määrätä rakentamisen tai purkamisen aikatauluista.

Hiedanrannan keskustassa asemakaavan tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset raitiotien toisen vaiheen suunnittelulle ja rakentamiselle sekä parantaa kävelyn ja pyöräilyn reitistöä. Katualue toimii runkona tulevan Hiedanrannan kaupunginosan infran rakentamiselle riippumatta raitiotien rakentamispäätöksestä.

Hiedanrannan keskustan asemakaavan suunnittelualue on Lielahdessa noin viiden kilometrin etäisyydellä Tampereen keskustasta luoteeseen entisellä teollisuusalueella. Asemakaavan muutos koskee noin 1200 metrin pituista kaistaletta Näsijärven rannasta tehdasalueen ja tehtaan kautta Sellupuistoon asti.

Uusia tontteja tai rakennusoikeutta ei muodostu. Ympäröivä maankäyttö ratkaistaan tulevissa asemakaavoissa.

Asemakaavoja on valmisteltu Hiedanrannan yleissuunnittelun ja raitiotien toisen vaiheen suunnittelun rinnalla. Asemakaavat voidaan toteuttaa niiden saatua lainvoiman ja raitiotien osalta valtuuston päätettyä sen rakentamisesta. Raitiotien osalta kaavan toteuttaminen on riippuvainen myös vesilain mukaisesta lupamenettelystä, josta ei ole vielä lainvoimaista päätöstä.

Katusuunnitelmat hyväksyttiin

Hiedanrannan keskustan ja Järvikaupungin raitotien katusuunnitelmat hyväksyttiin 12.5.2020 yhdyskuntalautakunnassa. Järvikaupungin alueella raitiotiehankkeeseen liittyvien katukohteiden suunnitelmat rajautuvat idässä Rosenlewin siltaan ja lännessä Hiedanrannan keskustan raitiotiekatuun.

Palautteen ja lausuntojen perusteella asemakuvaa on päivitetty uittotunnelin kohdalla. Pääosa nykyisistä rannoista säilyy. Esteettömyys on otettu huomioon suunnittelussa, ja

Järvikaupungissa raitiotierataa on noin 1230 metrin matkalla. Raitiotie kulkee ajoratojen välissä nurmetetulla keskikaistalla. Alueelle tulee yksi tai kaksi raitiotiepysäkkiä. Suunnittelualueella on kolme siltaa sekä raitiotien lisäksi ajoratoja sekä jalankulku- ja pyöräteitä. Järvikaupungin läpi rakennetaan pyöräilyn seudullinen pääreitti.

Hiedanrannan keskustan raitiotiekadun alueella raitiotiehankkeeseen liittyvien katukohteiden suunnitelmat rajautuvat etelässä Hiedanrannan Järvikaupungin raitiotiekatuun ja pohjoisessa Federleynkatuun. Viherradaksi sekä betoni- ja luonnonkivipäällysteiseksi suunnitellun raitiotieradan pituus on noin 1170 metriä.

Järvikaupungin ja Hiedanrannan aukion välillä on raitiotien molemmin puolin sijoittuvat erotellut jalankulku- ja pyörätiet. Suunnitelmia ja raitiotiepysäkin ympäröiviä kulkujärjestelyjä tarkennetaan tehtaan alueen suunnittelun yhteydessä.

Tehdaskartanonkatu ylittää raitiotien samassa tasossa, ja se on suunniteltu raitiovaunuvalo-ohjattuna. Suunnittelualueelle sijoittuu kolme raitiotiepysäkkiä.

Raitiotien ensimmäistä osuutta rakennetaan parhaillaan Hervannasta Tampereen keskustaan Pyynikintorille ja Taysin alueelta Hatanpään valtatielle. Toinen osuus jatkaisi raitiotietä Pyynikintorilta Lielahteen ja Hiedanrantaan sekä edelleen Lentävänniemeen.

Yhdyskuntalautakunta 12.5.2020